Sėkmingai įgyvendinti projektai

Sėkmingai įgyvendintas projektas NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA“

2018-03-19

Viešoji įstaiga "Apsisprendimas" kaip Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento partneris įgyvendino 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinės aprėptis“ Projektą Nr. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 (Žin., 2013, Nr. 73-3673), administruoja projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas). Šis Projektas įgyvendinamas vykdant2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonę ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“. Projekto pradžia – 2013 m. spalio 1 d. Projekto pabaiga – 2015 m. lapkritis 30 d. Projekto NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 Projektas buvo įgyvendinamas su 10 partnerių. Projekto tikslas – padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. Projekto pagrindinė veikla - priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsitraukimą į darbo rinką įgyvendinimas. Šis Projektas suteikė 540 asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, galimybę nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Planuojama, kad 152 asmenys (28 proc.), sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsidarbins arba toliau mokysis praėjus 6 mėnesiams po Projekto įgyvendinimo. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspęs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan. Po reabilitacijos jie neatneš žalos visuomenei (ypač socialinėje srityje). Paslaugų teikimą užtikrino 10 partnerių – ilgalaikės psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose reabilitacijos programos trukmė 12 - 18 mėnesių. Tai terapinės bendruomenės, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens sprendimas pradėti gydytis: asmenys į įstaigą atvyksta savo valia, patys apsisprendę keisti savo gyvenimą. Priklausantis nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už sveikimą ir reabilitaciją ir įsipareigoja laikytis visų bendruomenės taisyklių ir griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, savianalizė, konsultacijos bei grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, socialinių ir darbinių įgūdžių formavimas.Visose reabilitacijos įstaigose taikoma dvasinio tobulėjimo 12 žingsnių programa, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įpareigojimais bei mažesniais apribojimais. Daugiau »

Sėkmingai įgyvendintas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paprojektis „VšĮ „Apsisprendimas“ institucinių gebėjimų stiprinima

2018-03-19

Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paprojektis „VšĮ „Apsisprendimas“ institucinių gebėjimų stiprinimas ir paslaugų plėtra“ Daugiau »

Sėkmingai įgyvendintas „Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas“ projektas

2018-03-19

Narkotikų kontrolės departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su 5 partneriais (Lietuvos priklausomybės ligų reabilitacijos bendruomenių asociacija, Labdaros ir paramos fondas „AGAPAO“, Vilniaus priklausomybės ligų centras, Labdaros ir paramos fondas „Vilties švyturys“, Viešoji įstaiga „Apsisprendimas“) 2008 metais įgyvendino projektą „Asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas, reabilitacija ir socialinė reintegracija, novatoriško socialinių paslaugų modulio kūrimas“ pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.3 priemonę „Socialinės atskirties prevencija ir socialinė integracija“. Daugiau »